Onkologické registry
czech english

Upozornění: sběr dat do registru byl ukončen

Registr CORECT je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu léčených bevacizumabem, cetuximabem a panitumumabem. Registr vznikl v červenci roku 2011 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Primární cíle:

  • dokumentace léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v České republice

Sekundární cíle:

  • zhodnocení účinnosti léčby v běžné klinické praxi (pro každou linii léčby samostatně):
    • celkové přežití, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do úmrtí pacienta (žijící pacienti budou cenzorovaní k datu posledního hodnocení léčby, ztráty ze sledování nebo ke konci projektu)
    • přežití bez progrese, definované jako čas od zahájení léčby daným přípravkem do progrese onemocnění nebo úmrtí
    • odpověď pacienta na léčbu (kompletní remise, částečná remise, stabilizace onemocnění, progrese, dle kritérií RECIST)
  • zhodnocení bezpečnostního profilu cílené léčby v standardní klinické praxi
  • popis souboru pacientů a jejich onemocnění z epidemiologického hlediska

Východiska projektu

V souvislosti s postupně se zvyšujícím počtem přípravků schválených pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu došlo během posledních let k postupnému vzniku několika lékových registrů, které byly zaměřené na léčbu jednotlivými léčivými přípravky schválenými pro tuto indikaci. Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP proto souhlasil s myšlenkou tuto nepřehlednou situaci vyřešit vznikem nového sjednoceného registru, který by integroval data sbíraná v rámci původních lékových registrů Erbitux a Avastin. Kromě přípravků sledovaných v dříve probíhajících registrech nyní registr CORECT monitoruje i léčbu dalším z nově dostupných cílených preparátů, kterým je Vectibix. V případě schválení úhrady dalších přípravků pro tuto indikaci bude možné tyto přípravky do tohoto registru jednoduše začlenit.

V rámci sjednocení stávajících registrů došlo k převodu dříve získaných dat do struktury nového registru CORECT. Tímto sjednocením odpadla nutnost zadávat data o léčbě jednoho pacienta do různých registrů, čímž došlo k získání ucelených a přehledných informací o celkové léčbě daného pacienta, možnostech sekvence cílených preparátů a odpovědi pacienta na podanou léčbu.

Projekt v konečném důsledku zvýší kvalitu a efektivitu sbíraných dat a zjednoduší práci uživatelům registru. Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientů také umožní modelování rizikových faktorů na přežívání pacientů a rozbor nežádoucích účinků. Také může sloužit pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.